სათემო მარკეტინგი

ქვემო სვანეთისა და ლეჩხუმის საშუალო და მაღალმთიან 7 თემში ევროპის კავშირის დაფინანსებით და მხარდაჭერით განხორციელდა სათემო მარკეტინგის სისტემების საპილოტე, ანუ საცდელი პროექტი.

პილოტირების ძირითადი სამიზნე მთის მცირე ფერმერები და მათი კოოპერაციული მარკეტინგის პოტენციალი იყო. პროექტი განხორციელდა ძირითადად ფერმერი ქალების მონაწილეობით. პროექტი განახორციელა კონსორციუმმა, რომელიც შედგებოდა ოთხი წევრისაგან, ესენი არიან: “ასოციაცია-საზოგადოება განვითარებისათვის“, ქ. ფოთის მერია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა, შპს “სამაუწყებლო კომპანია “მე-9 ტალღა“. კონსორციუმის ასოცირებული პარტნიორები იყვნენ ცაგერის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა და სხვა ორგანიზაციები. პროექტის დირექტორი იყო – “ასოციაცია-საზოგადოება განითარებისათვის“ თავმჯდომარე ნათელა გიუნაშვილი.

პილოტირებამ აჩვენა, რომ ფერმერები თავს იკავებენ შედარებით სარისკო და ამავე დროს უფრო მაღალშემოსავლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანისაგან და ამჯობინებენ ისეთი პროდუქტების წარმოებას, რაც ნებისმიერ შემთხვევაში ოჯახის საჭიროებებს შეიძლება მოხმარდეს, ასევე ისიც, რომ დღეისათვის მთის ამ თემებში მეცხოველეობა არ არის მარკეტინგის სტრატეგიული მიმართულება, უფრო მეტიც, ადგილზე ხორცისა და რძის ნაწარმის ისეთი დეფიციტია, რომ გაზრდილი მოწოდება ადგილზევე „გაიწოვება“ და აღარ რჩება რესურსი სხვა რეგიონებში – ქვეყნის შიდა ბაზარზე გასვლისათვის.
პილოტირებამ გამოავლინა ფარული საწარმოო რესურსები, რაც ნამდვილად საჭიროებს მცირე ფერმერების სამეწარმეო მოტივაციის წახალისებას, რაც დღეისათვის არ ხდება, მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო სფეროში ამუშავებული მთელი რიგი პროგრამებისა.
რეგიონთაშორისი მარკეტინგის თვალსაზრისით ჯერ-ჯერობით მიზანშეწონილად არის მიჩნეული ყურადღების გადატანა არამალფუჭებად პროდუქტებზე, უპირველესად ყოვლისა, მომხმარებელი ბიზნესების შედარებით დაბალი ოპერატიულობის გათვალისწინებით: საპილოტე პროექტმა მნიშვნელოვანწილად გააუმჯობესა მთის სამიზნე თემების მკვიდრი მწარმოებლის ორიენტაცია მომხმარებელზე, მაგრამ მიწოდების ჯაჭვის გამართული მუშაობისათვის აგრეთვე აუცილებელია მომხმარებლის, მათ შორის რეალიზატორი და საექსპედიციო ბიზნესების, ოპერატიულობა.
სათემო მარკეტინგის თვალსაზრისით მთის უმნიშვნელოვანესი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტია თაფლი, წარმოების მზარდი პოტენციალით და სტაბილური მოწოდების პერსპექტივით, მათ შორის ალპური და სუბ-ალპური მდელოებიდან. სწორედ თაფლის მარკეტინგი გამოიკვეთა, როგორც მცირე და საშუალო ფერმერების სათემო კოოპერაციის პოტენციურად მდგრადი ფაქტორი.
პილოტირება ჩატარდა კომბინირებული (მაღალი და დაბალი ტექნოლოგიების შემთავსებელი) საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით, რამაც შესაძლებელი გახადა თემის დონეზე აქტუალური ინფორმაციის მოგროვება და ინტეგრალური სურათის შექმნა, მათ შორის საფრთხის ქვეშ დამდგარი აგრო-ბიომრავალფეროვნების შესახებ.
ლენტეხისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში პროექტს კურატორობდა ა(ა)იპ ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის პროექტების მართვის ცენტრის“ დირექტორი ოლეგ ლიპარტელიანი. ჩვენ მას ამ პროექტთან დაკავშირებით გავესაუბრეთ:
― ლენტეხის რომელ თემებში და როგორ განხორციელდა ეს პროექტი ?
― პროექტის ფარგლებში ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 5 პირობით ზონად დაიყო, ესენია: ლაშხეთის, ჩოლურის, ლენტეხის, ხელედის და ხოფურის ზონები, რომლებშიც გაიხსნა საკომუნიკაციო ოფისები – ჰაბები. ამ ზონების საზღვრები არ ემთხვეოდა ადმინისტრაციული თემების საზღვრებს, მაგალითად ლაშხეთის ჰაბი მთელ ლაშხეთს ემსახურებოდა. თითოეულ ჰაბში დასაქმდა ორი ადგილობრივი მცხოვრები – ჰაბის მენეჯერი და მისი თანაშემწე. ჰაბების მენეჯერები არიან: ლაშხეთში – ია დევდარიანი, ჩოლურში – მარიკა ლიპარტელიანი, ლენტეხში – ზვიად ჯინჭარაძე, ხელედში – ელდინო ლიპარტელიანი, ხოფურში – მელანო ქურასბედიანი. ჰაბების განსათავსებელი ფართები ლენტეხის მუნიციპალიტეტმა მისი მონაწილეობის ფარგლებში უზურფრუქტის ხელშეკრულებით გადმოსცა პროექტს. ისინი პროექტის ფარგლებში აღიჭურვნენ კომპუტერებით და ინტერნეტით: დაბა ლენტეხში – ,,მიკრონეტის“ ქსელით, ხოლო სოფლებში – მოდემებით. თითოეულმა ჰაბმა მარკეტინგის სისტემაში გააერთიანა თავიანთ ზონებში მცხოვრები მცირე ფერმერები და მეურნეები, ვისაც სურდათ ამ პროექტის მეშვეობით გაეყიდათ საკუთარი ხელით მოწეული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია. სულ ხუთივე ჰაბმა სისტმემაში ჩართო 400-მდე ფერმერი, ამათგან დაახლოებით 25%-მა მოახერხა საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია ამ პროექტის დახმარებით, ძირითადად ეს იყო თაფლი. პროექტის მეშვეობით 3000 კგ-მდე თაფლი გაიყიდა.
― როდის დაიწყო ეს პროექტი და როდემდე გაგრძელდება ?
― პროექტი დაიწყო 2013 წლის აპრილის დასაწყისში და უნდა დასრულებულიყო 2014 წლის სექტემბერის ბოლოს, მაგრამ პროექტის წარმატებულობის გამო გაგრძელდა სამი თვით და დასრულდა 2014 წლის 31 დეკემბერს. ამ საცდელი პროექტის ფარგლებში მიღებულ იქნა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ჩამოსული იყვნენ ევროკავშირის წარმომადგენლებიც, ისინი ძალიან კმაყოფილი დარჩნენ პროექტის მიმდინარეობით და ამჟამად ამ პროექტის ბაზაზე მუშავდება რამდენიმე პროექტი, დიდი იმედი გვაქვს, რომელიმე მათგანი უახლოეს მომავალში განხორციელდება.
სოფლის მეურნეების ამ პროექტისადმი დამოკიდებულების გასარკვევად გავესაუბრეთ ხელედის ჰაბის მენეჯერს ელდინო ლიპარტელიანს:
― კონკრეტულად როგორ ხდებოდა ფერმერების ჩართვა მარკეტინგულ სისტემაში ?
― სისტემაში გაერთიანებულ ფერმერებს შეეძლოთ მათი პროდუქციის შესახებ მობილური ტელეფონებიდან გაგზავნილი სმს-ით განეთავსებიათ ინფორმაცია სპეციალურად პროექტისთვის შექმნილ ვებ-გვერდზე: www.agromarketplace.org და ასევე ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია (მაგალითად, დაინტერესებული მყიდველის გამოხმაურება) ავტომატურად, ასევე სმს-ით მისდიოდათ ტელეფონზე სისტემაში ჩართულ თითოეულ მონაწილეს. ეს ტექნიკურად შესაძლებელი იყო, მაგრამ ძირითადად ფერმერები პირადად მოდიოდნენ ჩვენთან ჰაბში და გვაწვდიდნენ ინფორმაციას ან ტელეფონით გვიკავშირდებოდნენ, ხოლო ჩვენ ამ ინფორმაციას ვანთავსებდით ვებ-გვერდზე. თავიდან მოსახლეობა საკმაოდ უნდობლად მოეკიდა ამ პროექტს (ბევრს ეგონა და შესაძლოა ახლაც ჰგონია ვინმეს, რომ ჩვენ მათ პროდუქციას უფრო ძვირად ვყიდდით, რაც გამორიცხული იყო და ვინც გაიგებს თუ როგორ მუშაობს სისტემა, თავადაც დარწმუნდება), ამიტომ ჰაბების თანამშრომლებს კარდაკარ გვიწევდა სიარული რომ მოსახლეობა სისტემაში ჩაგვერთო. ასეთნაირად პირველივე თვეში 50 მეურნე ქალი ჩავრთეთ სისტემაში, შემდეგ კი – მათი რიცხვი ნელ-ნელა გაიზარდა. ინფორმაცია გამოკრულიც გვქონდა და ნებისმიერს შეეძლო სისტემაში ჩართვა.
― ძირითადად რა პროდუქცია იყიდებოდა ?
― ძირითადად ეს იყო თაფლი და ნიგოზი. ჩვენ ვებ-გვერდით გაყიდვის გარდა კერძო დისტრიბუტორებთანაც ვთანამშრომლობდით და მათაც ვაკავშირებდით ფერმერებთან.
― პროექტი დასრულდა, თქვენ უკვე ხელფასს აღარ გაძლევენ, ენთუზიაზმზე მუშაობთ ?
― დიახ, ენთუზიაზმზე და დიდი სიამოვნებითაც. 2014 წლის 19 დეკემბერს პროექტის დასრულების შეჯამება-პრეზენტაცია მოეწყო თბილისში, სასტუმრო ,,ქორთიარდ მერიოტში“, სადაც მეც ვიყავი მიწვეული. იქ ამ პროექტისადმი დადებითი შეფასება გამოთქვა მრავალმა კომპეტენტურმა ექსპერტმა, პროექტი წარმატებულად იქნა მიჩნეული და ეს მაძლევს იმედს, რომ აუცილებლად განხორციელდება სხვა პროექტი, რომელიც გამოიყენებს უკვე შექმნილ ბაზას ჰაბების სახით და დაეხმარება ჩვენს მოსახლეობას.

10,102 thoughts on “სათემო მარკეტინგი”

  1. Howdy! I do know This is often kinda off matter but I was asking yourself in case you realized where I could get a captcha plugin for my remark form? I’m using the identical website System as yours And that i’m owning issues obtaining 1? Many thanks a lot!

 1. Ответ на вопрос, как повысить потенцию, ищите в клинике УРО-ПРО. Здесь готовы помочь мужчинам Ростова-на-Дону вновь обрести мужество и уверенность в себе, вернув сексуальную энергию. Тысячи мужчин уже убедились на своем опыте, что улучшение потенции – это реально и не так уж сложно! Содержание Содержание Безвредный препарат повышение потенции средство для потенции левитра отзывы, средство для понижения потенции у мужчин купить. Препараты для повышении потенции у мужчин способы повышения потенции мужчины, рецепты для восстановления потенции супер потенция средства. Крапива как средство для потенции биодобавки для повышения потенции, безопасный препарат для повышения потенции. http://heideenytes.com/wp/community/profile/elibabb28898315/ Тем не менее препараты-аналоги не всегда хуже инновационных: чаще всего, отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, разницы в качестве нет, а иногда дженерики даже лучше копируемых лекарств. Это связано с тем, что за время, пока действует патент на оригинальное средство, могут появиться новые технологии, применимые при создании аналога. Все товары i Аналоги 83 Отзывы Силденафил аналоги Фильтр Сортировка. От дешёвых к дорогим. по всей России Заполните форму для консультации и заказа аналоги женской виагры. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении.

  1. I actually like your site.. Good colours & concept. Did you produce This great site yourself? You should reply back again as I’m desirous to build my extremely very own web page and want to know where you bought this from or precisely what the theme is named. Many thanks!

  2. I really enjoy your website.. Really great colors & concept. Did you make this Site yourself? You should reply again as I’m looking to produce my very own private website and want to learn in which you got this from or precisely what the theme is named. A lot of many thanks!

 2. [url=https://ivermectinpn.com/]purchase ivermectin[/url] [url=https://crmeds.com/]fluoxetine generic 200 mg[/url] [url=https://cialisextr.com/]cialis cream[/url]

  1. Howdy! This is style of off subject matter but I would like some help from an established blog site. Is it tough to build your own personal blog site? I’m not very techincal but I am able to determine points out rather quick. I’m considering developing my very own but I’m not sure the place to start. Do you’ve got any tips or suggestions? Many thanks

  1. I do accept as real with every one of the Strategies you’ve presented in the post. They are really extremely convincing and can unquestionably do the job. Nevertheless, the posts are very quick for novices. Could you you should lengthen them a little from subsequent time? Thanks to the write-up.

  1. I used to be extremely happy to discover this Website-web page.I necessary to many thanks on your time and effort for this glorious master!! I unquestionably acquiring pleasurable with each and every tiny bit of it And that i Have you ever bookmarked to Check out new things you weblog post.

  1. Hey there just preferred to give you A fast heads up. The text in the content appear to be managing from the screen in Opera. I’m not sure if this can be a format issue or a little something to try and do with browser compatibility but I figured I’d article to Permit you know. The structure appear wonderful nevertheless! Hope you can get the trouble fixed before long. Thanks

  1. Your model is really one of a kind compared to people I’ve browse stuff from. Many thanks for posting When you’ve got The chance, Guess I’ll just guide mark this page.

 3. you’re really a good webmaster. The web site loading velocity is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a wonderful job in this topic!

  1. After i to begin with commented I appear to have clicked the -Notify me when new remarks are included- checkbox and To any extent further When a comment is extra I recieve 4 email messages Together with the exact comment. There must be a means you can easily clear away me from that services? Lots of thanks!

  2. Many thanks for your personal wonderful submitting! I significantly relished examining it, you may well be an excellent writer. I will you should definitely bookmark your blog site and absolutely will return in some unspecified time in the future. I wish to encourage that you choose to proceed your wonderful get the job done, Use a wonderful holiday break weekend!

  1. Fantastic submit. I had been examining continuously this web site and I’m amazed! Incredibly valuable info specifically the remaining part ?? I preserve this kind of data a good deal. I used to be trying to find this particular details for a long period. Many thanks and excellent luck.

  1. Fantastic site! Do you may have any tips for aspiring writers? I’m intending to start off my own Site soon but I’m a little shed on all the things. Would you propose beginning by using a absolutely free platform like WordPress or Choose a compensated selection? There are plenty of possibilities on the market that I’m absolutely confused .. Any suggestions? Many thanks a whole lot!

 4. It’s the best time to make some plans for the longer term
  and it is time to be happy. I have read this publish and if
  I may just I wish to counsel you some fascinating issues
  or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.
  I desire to read more issues about it!

 5. I have really noticed that repairing credit activity ought to be conducted with techniques. If not, you may find yourself damaging your standing. In order to reach your goals in fixing your credit score you have to verify that from this moment you pay all of your monthly dues promptly before their planned date. It is definitely significant for the reason that by certainly not accomplishing that area, all other measures that you will decide on to improve your credit position will not be useful. Thanks for revealing your strategies.

 6. I will right away snatch your rss as I can not to find your e-mail
  subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any?

  Please allow me recognise so that I may just subscribe.
  Thanks.

 7. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all website owners and bloggers made good content as you
  did, the web will be much more useful than ever before.

  1. Many thanks for your great posting! I actually enjoyed looking through it, you are a good author. I’ll Make sure you bookmark your blog site and can generally come back in some unspecified time in the future. I want to really encourage a single to continue your terrific perform, have a pleasant evening! sasilu.se/map39.php lock f?¶r ?¶rat yrsel

 8. You made some decent points there. I looked on the
  net for more info about the issue and found most people will
  go along with your views on this site.

 9. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running
  off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought
  I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the problem solved soon. Kudos

 10. Wow, incredible blog format! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The whole glance of your website is great, let alone the content!

 11. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
  wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much
  appreciated.

  1. Greetings! Very handy guidance within just this text! It’s the minor improvements that make the largest alterations. Quite a few many thanks for sharing!

  2. I actually enjoy your internet site.. Incredibly wonderful hues & theme. Did you make this Internet site yourself? Remember to reply back as I’m wanting to build my own personalized internet site and wish to learn where you received this from or precisely what the concept is named. Numerous thanks!

  1. My partner and i were being now joyous that Michael could conclude his studies in the Tips he obtained when utilizing the weblog. It’s by no means simplistic to simply offer facts which generally Many others might have been making revenue from. So we do know we now have The author to give owing to as a consequence of that. The primary illustrations you manufactured, The easy web site navigation, the friendships your internet site give help to instill – it’s got everything astonishing, and it’s making our son Besides the family understand that notion is pleasurable, that’s absolutely really essential. Thanks for every little thing!

  1. Fantastic internet site. Loads of practical facts here. I’m sending it to a couple buddies ans Moreover sharing in delicious. And obviously, thanks as part of your sweat!

  1. Many thanks for your personal marvelous putting up! I seriously loved studying it, you might be an awesome creator. I’ll be sure you bookmark your web site and undoubtedly will come back at some point. I wish to inspire that you just continue on your wonderful function, Use a great holiday getaway weekend!

  2. Place on with this particular generate-up, I basically feel that this Web site requirements considerably more focus. I’ll most likely be again yet again to discover extra, many thanks for the recommendation!

  1. Hello there! This submit couldn’t be composed much better! Hunting by way of this article reminds me of my former roommate! He regularly kept preaching about this. I’ll send this information to him. Quite selected he’s likely to have a great browse. Many thanks for sharing!

  2. Superior working day very wonderful web page!! Man .. Outstanding .. Superb .. I’ll bookmark your Internet site and take the feeds also? I’m happy to seek out a lot of beneficial info appropriate below from the write-up, we want produce added techniques on this regard, many thanks for sharing. . . . .

  1. This kind of great website web site: You might have magic with your words and phrases. When you create a blog web page, you capture the tourist attraction of your readers. Your efforts has to be valued. For a regime visitor, I must evaluate your blogs. I Furthermore plan to compose some wonderful items of composing. In accordance with the fashionable pattern, I have really penned a web site web site concerning the maintenance and likewise Doctor Standing by. You should go through it and likewise convey to me concerning your assessments inside the remark box. Your weblogs have definitely sharp my abilities to compose and in addition at perform, I’m providing excellent high quality work. Thanks!

 12. I do not even know how I finished up here, but I thought this post used to be good. I do not understand who you might be however certainly you are going to a well-known blogger should you are not already 😉 Cheers!

 13. It is the best time to make some plans for the
  long run and it is time to be happy. I have learn this submit and if I
  may just I want to suggest you some interesting things or tips.
  Perhaps you could write next articles regarding this article.
  I wish to read more things about it!