კითხვები და პასუხები დისკრიმინაციის შესახებ (R)

კითხვა: რა არის დისკრიმინაცია?

პასუხი: დისკრიმინაცია (ლათ. Discriminatio – განსხვავება) – ნიშნავს რაიმე ნიშნით განსხვავებული პირის ან პირთა ჯგუფის მიმართ უთანასწორო მოპყრობას ან უპირატესობის მინიჭებას.

დისკრიმინაციად ითვლება როგორც არსებითად თანასწორ პირთა მიმართ უთანასწორო მოპყრობა, ასევე პირიქით, არსებითად უთანასწორო პირთა მიმართ თანასწორი მოპყრობა.

დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს რასობრივი, რელიგიური, ეთნიკური, ეროვნული, გენდერული, სექსუალური ორიენტაციის, სოციალური კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო.

დისკრიმინაცია შესაძლებელია გათვალისწინებული იყოს კანონით (დეიურე – სამართლებრივი დისკრიმინაცია), ან მხოლოდ და მხოლოდ გაბატონებულ მორალურ ნორმებს ეფუძნებოდეს – დეფაქტო.

კითხვა: აკრძალულია თუ არა დისკრიმინაცია საქართველოში?

პასუხი: საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლი განმარტავს, რომ ყველა ადამიანი დაბადებით თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.

კონსტიტუციის მე-14 მუხლში დისკრიმინაციის კონკრეტული ნიშნებია მითითებული, მიუხედავად ამისა,  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ კონსტიტუცია კრძალავს და იცავს ადამიანებს ნებისმიერი საფუძვლით დისკრიმინაციისაგან და მე-14 მუხლით ჩამოთვლილი ნიშნები არ არის ამომწურავი.

მაგალითად, დისკრიმინაციად შესაძლებელია განვიხილოთ მოქალაქეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების, აზრის და სხვა ნიშნით პირთა მიმართ უთანასწორო, უსამართლო მოპყრობა.

კონსტიტუციისგან განსხვავებით დისკრიმინაციის ნიშნებს ფართოდ განმარტავს 2015 წლის 2 მაისს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“.

კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა.

დისკრიმინაციისთვის საქართველოს კანონმდებლობა პასუხისმგებლობის უკიდურეს ზომას – სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასაც ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის კოდექსის 142-ე მუხლით სისხლის სამართლებრივი წესით ისჯება დისკრიმინაციის რაიმე ნიშნის მიხედვით „ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა“.

ამავე კოდექსის 1421 მუხლი კი უფრო მკაცრ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აწესებს „რასობრივი დისკრიმინაციისთვის“. თუმცა, დისკრიმინაცია რომ სისხლის სამართლის წესით დაისაჯოს, ორივე შემთხვევაში ქმედებამ უნდა გამოიწვიოს უფლების არსებითი ხელყოფა.

კითხვა: ვინ შეიძლება განახორციელოს დისკრიმინაცია?

პასუხი: დისკრიმინაციის წყარო შესაძლებელია იყოს სახელმწიფო თავისი დისკრიმინაციული კანონმდებლობით. ასევე, სახელმწიფო მმართველობის თუ თვითმმართველობის დაწესებულებები.

დისკრიმინაცია შესაძლებელია განახორციელოს ნებისმიერმა კერძო სამართლის სუბიექტმა/დაწესებულებამ და ფიზიკურმა პირმა.

კითხვა: ვინ შეიძლება გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი?

პასუხი: საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის სუბიექტია „ყველა ადამიანი“. ამასთანავე, კონსტიტუციის 45-ემუხლი განმარტავს, რომ კონსტიტუციაში მითითებული ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი, მათი შინაარსის გათვალისწინებით, ვრცელდება აგრეთვე იურიდიულ პირებზე.

შესაბამისად იურიდიული პირიც შეიძლება გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი რაიმე ნიშნის მიხედვით მისდამი განსხვავებული მოპყრობის გამო.

მაგალითად, რელიგიური ორგანიზაციები, რომლებიც თავისი შეხედულებისამებრ რეგისტრირდებიან საჯარო სამართლის (სსიპ) ან არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებად (ააიპ) რეგისტრირდებიან სახელმწიფოს მხრიდან მათდამი განსხვავებული რეგულაციის დაწესებით შესაძლოა განხილულ იქნეს დისკრიმინაციად.

კითხვა: რა ფორმით შეიძლება მოხდეს პირის დისკრიმინაცია?

პასუხი: პირის დისკრიმინაცია შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც სახელმწიფოს/საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლების, ასევე სხვა კერძო პირების მიერ. არსებობს დისკრიმინაციის ორი ფორმა – პირდაპირი და ირიბი.

პირდაპირი დისკრიმინაცია არის ისეთი მოპყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც პირს დადგენილი უფლებებით სარგებლობისას დისკრიმინაციის რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით.

მაგალითად, პირდაპირია დისკრიმინაცია, თუ კანონი პირდაპირ და გაუმართლებლად ზღუდავს რასის, კანის ფერის, სქესის, ეროვნული თუ ეთნიკური წარმომავლობის და სხვა ნიშნით პირთა მონაწილეობას პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. აგრეთვე, თუ იზღუდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირების სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული უფლებები.

ირიბი დისკრიმინაცია არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ფორმით ნეიტრალური და არსით დისკრიმინაციული დებულება, კრიტერიუმი ან პრაქტიკა პირს რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით ან თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს არსებითად უთანასწორო პირობებში მყოფ პირებს.

რუბრიკის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. შინაარსზე პასუხისმგებელია „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, ის შეიძლება არ ასახავდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის, USAID ან აშშ-ის მთავრობის შეხედულებებს.

Georgian_Horizontal_RGB
13090236_10209225710024134_907944571_n

GDI GEO_logo (1)

243 thoughts on “კითხვები და პასუხები დისკრიმინაციის შესახებ (R)”

 1. [url=https://cialislila.com/]how to buy cialis safely online[/url] [url=https://viagragp.com/]no prescription generic sildenafil online[/url] [url=https://clonidineonline.com/]clonidine hydrochloride 0.2mg[/url] [url=https://viagratrio.com/]purchase viagra online from canada[/url] [url=https://hydroxychloroquinetablet.com/]plaquenil 200mg cost[/url] [url=https://azithromycinpill.com/]azithromycin antibiotics[/url] [url=https://cialisican.com/]cialis pill[/url] [url=https://gabaneurontin.com/]prescription medication neurontin[/url] [url=https://diflucantb.com/]diflucan price uk[/url] [url=https://cholesterolpharm.com/]how much is zetia[/url]

 2. [url=http://cialisican.com/]cialis 5mg daily canada[/url] [url=http://zofrangen.com/]zofran 2mg[/url] [url=http://viagragenuine.com/]best prices on viagra[/url] [url=http://allergytabs.com/]allegra 180 mg best price[/url] [url=http://gabaneurontin.com/]neurontin price south africa[/url] [url=http://ciproflox.com/]cipro online pharmacy[/url] [url=http://antibioticds.com/]chloramphenicol brand name[/url] [url=http://viagragp.com/]generic viagra 20 mg[/url] [url=http://reviagra.com/]sildenafil buy over the counter[/url] [url=http://hydroxychloroquinetablet.com/]best price for plaquenil[/url] [url=http://augmentinclav.com/]amoxicillin 250 mg cost[/url] [url=http://ipillspot.com/]flonase 0.05[/url] [url=http://cialisloc.com/]where can i buy over the counter cialis[/url] [url=http://brandpillshop.com/]generic avana[/url] [url=http://motrintabs.com/]motrin 600 mg price[/url] [url=http://prednisolonetab.com/]prednisolone over the counter usa[/url] [url=http://cialislila.com/]sublingual cialis[/url] [url=http://lisinopril7.com/]lisinopril 20mg discount[/url] [url=http://pillsplusrx.com/]coumadin 2[/url] [url=http://viagralic.com/]generic viagra australia online[/url]

 3. [url=https://cubepill.com/]nizoral online[/url] [url=https://yasminbuy.com/]yasmin tablet[/url] [url=https://pillace.com/]where can i buy proscar uk[/url] [url=https://luckypharmusa.com/]coreg 3.125 mg[/url] [url=https://fluoxetinessri.com/]best generic prozac 2018[/url] [url=https://anchorpills.com/]entocort cheap[/url] [url=https://tadalafilcialisgeneric.com/]cialis soft online[/url] [url=https://cialisbox.com/]cheap online cialis[/url]

 4. Подскажите пожалуйста, был ли кто у психолога batmanapollo.ru онлайн? Как он работает? Есть результат?

 5. I have noticed that of all forms of insurance, medical health insurance is the most questionable because of the turmoil between the insurance policies company’s necessity to remain making money and the consumer’s need to have insurance coverage. Insurance companies’ commission rates on health plans are very low, as a result some businesses struggle to profit. Thanks for the concepts you discuss through your blog.

 6. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally,
  if all website owners and bloggers made good content as you
  did, the net will be a lot more useful than ever before.

 7. I will immediately take hold of your rss feed
  as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I may just subscribe.

  Thanks.

 8. I have noticed that in unwanted cameras, exceptional receptors help to focus automatically. These sensors regarding some digital cameras change in contrast, while others make use of a beam associated with infra-red (IR) light, specifically in low light. Higher standards cameras sometimes use a mixture of both models and probably have Face Priority AF where the digicam can ‘See’ any face while keeping focused only upon that. Many thanks for sharing your thinking on this weblog.

 9. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 10. It’s really a cool and useful piece of info. I’m glad that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 11. [url=https://mdmstore24.com/]nitrofurantoin drug[/url] [url=https://buyantidepressant.com/]lithium supplement[/url] [url=https://viagrazp.com/]via gra[/url] [url=https://pillsbuynx.com/]buy caverta 25 mg[/url] [url=https://antibioticsotc.com/]omnicef 100mg[/url] [url=https://painkillersotc.com/]tegretol 100[/url] [url=https://sildenafilnet.com/]buy viagra pharmacy[/url] [url=https://chloroquinepak.com/]chloroquine tablets[/url] [url=https://ivermectinmed.com/]ivermectin 0.1[/url] [url=https://malegra365.com/]malegra 100 for sale[/url]

 12. Some tips i have constantly told people today is that while looking for a good on-line electronics shop, there are a few elements that you have to take into account. First and foremost, you want to make sure to locate a reputable and also reliable shop that has picked up great reviews and ratings from other shoppers and business world experts. This will make certain you are handling a well-known store that gives good support and support to the patrons. Thanks for sharing your ideas on this website.

 13. hello!,I love your writing very much! percentage we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL?
  I require an expert on this house to resolve my problem.
  May be that is you! Having a look ahead to look you.

 14. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve learn this post and if I could I wish
  to suggest you few fascinating things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article.

  I want to learn even more issues about it!

 15. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.

  It will always be interesting to read content from other writers and use something from their websites.

 16. I have been surfing online more than three hours these days, yet
  I never discovered any interesting article like yours.

  It is beautiful worth sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you probably did,
  the web might be much more useful than ever before.

 17. Ahaa, its fastidious dialogue concerning this piece of writing
  at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting here.

 18. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 19. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to
  see a great blog like this one these days.

 20. Likes on Instagram can improve your brand’s engagement numbers. When you buy Instagram likes you get more engagement on your profile which means more reputation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.