საარჩევნო უბნების კომისიის წევრობის მსურველთა განცხადების მიღების ვადა დღეს იწურება

დღეს, 17 აგვისტოს 18:00 სთ-ზე მთავრდება განაცხადების მიღება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანსიებზე. ქვემო სვანეთში 23 საარჩევნო უბანია, ხოლო ზემო სვანეთში – 40. თითოეულ უბანზე 6 ვაკანსია არის გამოცხადებული.

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატმა უნდა დააკმაყოფილოს საქართველოს ორგანული კანონის “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” 24-ე მუხლის მე-41, მე-5 და მე-6 პუნქტები:

“4 1. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

5. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არ შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს:

ა) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის საარჩევნო კომისიამ ან სასამართლომ გაათავისუფლა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში დაკავებული თანამდებობიდან, – თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან 8 წლის განმავლობაში;

ბ) პირი, რომლის მიერ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა დაადასტურა სასამართლომ, – სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 8 წლის განმავლობაში;

გ) ნასამართლევი პირი (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირს სანქციის სახით შეფარდებული აქვს ჯარიმა);

დ) საქართველოს პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი;

ე) საქართველოს, აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრები და მათი მოადგილეები;

ვ) სამინისტროს დეპარტამენტებისა და სამმართველოების ხელმძღვანელები;

ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელები – საკრებულოს თავმჯდომარე, გამგებელი, მერი და მათი მოადგილეები;

თ) სამხედრო მოსამსახურეები, საქართველოს შინაგან საქმეთა, თავდაცვის და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროების,  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მოსამსახურეები;

ი) მოსამართლეები და მათი თანაშემწეები;

კ) პროკურატურის თანამშრომლები;

ლ) საარჩევნო სუბიექტი/სუბიექტობის კანდიდატი და მისი წარმომადგენელი;

მ) დამკვირვებელი.

6. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად შეიძლება დაინიშნოს საჯარო მოხელე, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „დ“–„კ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირებისა. მასზე არ გავრცელდება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით სამსახურებრივი შეუთავსებლობის შესახებ დადგენილი მოთხოვნები. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში საჯარო მოხელეს დროებით შეუჩერდება უფლებამოსილება მუდმივ სამუშაო ადგილას, რისთვისაც მას კანონით დადგენილი წესით ეძლევა ანაზღაურების გარეშე შვებულება ან კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულება საკუთარი მოთხოვნის შესაბამისად.” (ამონარიდი “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”-დან).

გთავაზობთ სვანეთში საარჩევნო უბნების ჩამონათვალს და მათ საზღვრებს:

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

58 .46. 01 ლენტეხის საარჩევნო  უბანი: დაბა ლენტეხი,  ლექსურა,  ლასკადურა, ლეგვერალი,  ლექართა, ყარიში.
58 .46. 02 გულიდის  საარჩევნო უბანი: გულიდა, კახურა,მელურა.
58 .46. 03  რცხმელურის  საარჩევნო  უბანი: რცხმელური, ბეშშერი, ნაღომარი.
58 .46. 04 ყვედრეშის საარჩევნო უბანი: ყვედრეში
58 .46. 05  ხოფურის  საარჩევნო  უბანი: ხოფური, ლამანაშური, წიფლაკაკია, მაზაში.
58 .46. 06 ნანარის   საარჩევნო  უბანი: ნანარი
58 .46. 07  ხელედის   საარჩევნო  უბანი: ხელედი, ძუღვარეში.
58 .46. 08  ბავარის   საარჩევნო  უბანი: ბავარი,  ხაჩეში,  ტვიბლედი,  ცხუმალდი.
58 .46. 09  თეკალის  საარჩევნო  უბანი: თეკალი, ჭველიერი, ტვიბი, მამი, უკლეში, მუწდი,  ბულეში.

58 .46. 10   საყდარის  საარჩევნო  უბანი: საყდარი, დურაში, ესიერი.

58 .46. 11  ფანაგის   საარჩევნო  უბანი: ფანაგა , ჭველფი , ლეუშერი.

58 .46. 12 ჟახუნდერის   საარჩევნო  უბანი: ჟახუნდერი, ჩუკული , ლემზაგორი, ხერია, ლამფალაშ.

58 .46. 13  სასაშის   საარჩევნო  უბანი: სასაში , ლუჯი

58 .46. 14   ჩიხარეშის   საარჩევნო  უბანი: ჩიხარეში, ახალშენი, ლაშხარაში.

58 .46. 15  მელეს  საარჩევნო  უბანი: მელე

58 .46. 16  ცანა- ზესხოს   საარჩევნო  უბანი: ზესხო, ცანა, ყორულდაში

58 .46. 17  ბაბილის   საარჩევნო  უბანი: ბაბილი, მაცხვარლამეზური

58 .46. 18   ლესემის   საარჩევნო  უბანი: ლესემა, ფაყი

58 .46. 19   ნაცული  საარჩევნო  უბანი: ნაცული, ღობი, მარგვიში, ბენიერი, მახაში.

58 .46. 20  შკედის   საარჩევნო  უბანი: შკედი

58 .46. 21  გვიმბრალის  საარჩევნო  უბანი: გვიმბრალა

58 .46. 22  წანაშის  საარჩევნო  უბანი: წანაში

58 .46. 23  მებეცის   საარჩევნო  უბანი: მებეცი, ლეკოსანდი.

მესტიის მუნიციპალიტეტი

№ 58.47.01. სეტი:   ვიტორიო სელას ქ.№ 1-17, № 2-20 ყოფილი სტალინის 1 ჩიხი. ვიტორიო სელას შესახვევი №  2-4. ყოფილი უშბის ქ. ჭ ჩართოლანის ქ. № 1-13, № 2-22 ; ყოფილი ლეხთაგის ქ. სენაკის ქ № 1-11 ; № 2-12 . ბეთლემისქ№ 1-23. № 2-22. სტალინის ჩიხი№ 2-10. ყოფილი სტალინის მე-3 ჩიხი: ერეკლე ფარჯიანის ქ. № 1-29: № 2-22. ყოფილი სტალინის. ქ. ერეკლე ფარჯიანის 1ჩიხი № 1-1, № 2_10 ყოფილი სტალინის 5-ე ჩიხი. ერეკლე ფარჯიანის 2-ე ჩიხი № 1-7,№ 2-4; ყოფილი სტალინის 4-ე ჩიხი; ნ. ჯაფარიძის ქუჩა № 1-7, № 2-16: ყოფილი სტალინის 6-ე ჩიხი ჯ.ხაფთანის ქ № 1-11,№ 2-12; ყოფილი სტალინის 2-ე ჩიხი;სეტის მოედანი№ 1-27, № 2-22; სეტის 1 შესახვევი № 1-3 № 2; ყოფილი უშბის ქ. სეტის 2-ე შესახვევი № 2-10; ყოფილი სეტის მოედანი ;სეტის 1 ჩიხი № 1; ყოფილი სეტის მოედანი; სეტის 2-ე ჩიხი № 1 № 2; ყოფილი სეტის მოედანი სეტის 3-ე ჩიხი № 1 № 2; ყოფილი სეტის მოედანი თ. მეფის ქ № 1-13 № 2 40;თ. მეფის 1 შესახვევი №  1–5, № 2–10; ყოფილი თ. მეფის 2–ე შესახვევი. უშბის ქ№1 №2-40; გ.ნიგურიანის ქ№ 1-3 № 2-6; ყოფილი თ.მეფის შესახვევი; გივი ჯაფარიძის ქ№ 1-3,№ 2-6; ყოფილი ტ.მეფის 1 შესახვევი; გულადი ჯაფარიძის ქ№ 1-21,№ 2-12; ყოფილი რუსთაველის ქ; ი.გაბლიანის № 1-13, № 2-20; უშბის ქ№ 1-3, № 2-40; ა.იოსელიანის ქ № 1-25, № 2-20; ყოფილი თეთნულდის ქ ; რუსთაველის ქ.№ 1-15, 2-22 ყოფილი მესტიის ქ; 1–15; 2–22:

№ 58.47.02. ლანჩვალი:  ა.ხერგიანის ქ № 1-15, № 2-14; ყოფილი ენგურის ქ. თამარ მეფის ქ № 15-19, № 42-64; დ.აღმაშენებლის ქ № 1-41, № 2-32; დ.აღმაშენებლის ჩიხი №  1-3, № 2-4; ყოფილი გამსახურდიას 1 ჩიხი. ა.გელოვანის ქ№ 11-37, № 2-26.ყოფილი დ.აღმაშენებლის ქ; ლ.ფირცხელანის ქ№ 1-3,№ 2-32; ყოფილი ლალაიდის ქ; ბ.კახიანის ქ № 1-53, № 2-22; რ.ნაკანის ქ № 1-31, № 2; ყოფილი ბ. კახიანის ქ; ზარგაშის ქ№ 1-9, № 2-10; უშბის ქ № 3-7, № 42-50; უშბის შესახვევი № 2-6, ბ.ხერგიანის ქ№ 1-19, № 2-28 ყოფილი თ. მეფის 4-ე შესახვევი, უშბის შესახვევი, კ.გამსახურდიას ქ; კ.გამსახურდიას 2-ე ჩიხი; ლანჩვალის ქ№ 1-15, № 2-8. ყოფილი გამსახურდიას ქ. ვ. გოშთელიანის ქ № 1-23, № 2-10; ყოფილი გამსახურდიას ქ; ზ.ფა;ლიანის ქ № 1-13,№ 2-16; ყოფილი მ. ხერგიანის ქ; მ. ხერგიანის № 1-19, 2-36; მ.გვარლიანის ქ№ 1, № 2-10; ყოფილი მ.ხერგიანის ქ; ლალაიდის ქ; ს.ბარლიანის ქ № 1-19, № 2-20 ყოფილი ლაღამის ქ; .ლ. ხოჯელანის ქ № 1-3, № 2-14 ყოფილი სერგო ბარლიანის ქ ყოფილი ლაღამის ქ;  მარგიანის ქ № 1-9,№ 2-6; რ.მარგიანის შესახვევი № 1, № 2, № 2ა

№ 58.47.03. მაზერი – სოფ. მაზერი, ბაგვდანარი, ნაშთქოლი, ჭოხულდი, ტვებიში.

№ 58.47.04. უშხვანარი – სოფ. უშხვანარი, ცხეკვანი.

№58.47.05. დოლასვიფი- სოფ. დოლი, დოლასვიფი, ჭკიდანარი.

№ 58.47.06. ბარში- სოფ. ბარში, ქურაში, ჭელირი.

№58.47.07. ლანტელი- სოფ. ლანტელი, ლადრერი, ლაშხრერი, ცალამარი.

№ 58.47.08. ისკარი-სოფ. ისკარი, უღვალი, ფხოტრერი.

№ 58.47.09. ებუთი- სოფ. ებუთი.

№ 58.47. 10. კალაში- სოფ. კალაში, გვალდერ

№ 58.47.11.იფარი. სოფ. ნაკიფარი, ბოგრეში, ზეგანი.

№ 58.47.12. ადიში. სოფ. ადიში.

№ 58.47. 13 კალა. სოფ. აგრაი, დავბერი, ვიჩნაში, ხე, ხალდე

№ 58.47. 14 ლახუშდი- სოფ. ლახუშდი.

№ 58.47.15 იენაში- სოფ. კვანჭიანარი, იენაში, მაცხვარიში, შყალერი. ლაჰილი.

№ 58.47.16 ლეშუკვი- სოფ. იფხი, ლეშუკვი, ლელგაბი, სიდიანარი, ნამყვამზაგრარი.

№ 58.47.17 ლახამულა- სოფ. ზედა ლახამულა, ქვედა ლახამულა, ნოდაში, ჰამაშ-თოთალეში.

№ 58.47.18 დიზი- სოფ. დიზი, შდიხირი.

№ 58.47. 19 ქვედა იფარი- სოფ. ქვედა იფარი, ყაზაყი, ხელრა.

№ 58.47.20 ლემსია- სოფ. ლემსია, ნესგუნი, ქაშვეთი, ლაშდღვერი, ხეშკილი.

№ 58.47.21 სოლი- სოფ. კაერი, სოლი.

№ 58.47.22 მუჟალი-სოფ.ჟაბიანი, ჩვაბიანი, ცალდაში, მაჯვდიერი.

№ 58.47.23 ჭოლში-სოფ.ჭოლაში.

№ 58. 47.24 ჟამუში- სოფ. ჟამუში, ლახირი.

№ 58. 47. 25 მურშკელი- სოფ. არცხელი, ზარდლაში, მურშკელი, ღვებრა

№ 58. 47.26 ნაკრა- სოფ ნაკრა, კიჩხლდაში, ცალერი, თავრალი, ხერხვაში

№ 58.47.27ქართვანი- ქართვანი, ლანხვრი.

№ 58.47.28 უშგული- სოფ. მურყმელი, ჩვაბიანი, ჟაბიანი, ჩაჟაში

№ 58.47.29 ფარი- სოფ. ფარი, ზაგრარი, კაცხი, ლამხერი, სვიფი, ლაყვარი, ფალედი, ღეშდერი,ხოსრარი.

№ 58.47.30 ციცხვარი-სოფ. ციცხვარი, ნალქორვალი, სკორმეთი, შგედი,ბარჯაში, თოთანი.

№ 58.47.31 ზედა– ლუჰა-სოფ. ზედა ლუჰა, ქვედა ლუჰა

№ 58.47.32 მაგარდელი- სოფ.მაგარდელი, ლაბსყალდი, ლეზგარა.

№ 58.47.33 სვიფი- სოფ. სვიფი, ტვიბერი, ღვებალდი.

№ 58.47.34 წვირმი- სოფ. სვიფი, ზაგარი, ლამილდი, ტვიბერი, ჩობანი.

№ 58.47.35 იელი- სოფ. აცი, ასკართი, ნესგა უბანი

№ 58.47.36 ყარსგურიში-სოფ.ზედა მარღი, ლარილარი, ყარსგურიში, ტიტა, ყარი, დევრა.

№ 58.47.37 ქვედა მარღი-სოფ.ქვედა მარღი, ლეწფერი, ლახამი, ლეკლმახე.

№ 58.47.38 ხაიში- სოფ. ხაიში, ტობარი, წვირმინდი, ლალხორალი, ლუხი, ლახანი, ქედანი.

№ 58.47.39 ქვედა ვედი- სოფ. ქვედა ვედი, ზედა ვადი, ნაკი, ნანყბული.

№ 58.47.40 იდლიანი-სოფ. იდლიანი, ლებურცხილა.

საარჩევნო კოდექსი სრულად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168

ცოტნე მუსელიანი, ლენტეხი